Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van FITPHOENIX B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 8374239.

 

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten
van FITPHOENIX B.V. (hierna: FITPHOENIX B.V.).
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk
overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze
gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen FITPHOENIX B.V. en
de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen,
tenzij met schriftelijke toestemming van FITPHOENIX B.V..
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de
wederpartij, worden door FITPHOENIX B.V. niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen en door FITPHOENIX B.V. is bevestigd.

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig
zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door FITPHOENIX
B.V. desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5
werkdagen na ontvangst van die order.
2.2. In prijslijsten of op internet (website), offertes en andere documenten
vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend
informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig
mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende
aanduiding en binden FITPHOENIX B.V. niet.

 

Artikel 3.
OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand
te zijn gekomen nadat FITPHOENIX B.V. de order schriftelijk heeft bevestigd..
De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of
opdrachtbevestiging van FITPHOENIX B.V. en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt
aangereikt, vervalt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd..
3.3. Wederpartij FITPHOENIX B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik
te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot
stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan.
Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende
kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
3.4. Er is geen bestelminimum. Voor alle orders boven € 45- worden geen
verzendkosten in rekening gebracht. Onder de € 45- rekent FITPHOENIX B.V. een
bijdrage van € 4,95 in de verzendkosten.
3.5 Goodies (eventuele gratis producten die FITPHOENIX B.V. kan meesturen bij
de bestelling) kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld voor geld of
shoptegoed.

 

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen FITPHOENIX B.V. zijn
weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende
kosten, zoals heffingen.
4.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven.
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen,
belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen,
een wijziging ondergaan, is FITPHOENIX B.V. gerechtigd deze prijswijzigingen
door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht
om de desbetreffende overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen
zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een
ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van
enigerlei schade.

 

Artikel 5. BETALING

5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met
behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met
behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische
betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever
of bank van toepassing. 

 

Artikel 6.
AFKOELINGSPERIODE EN HERROEPING

Algemeen

6.1. In dit artikel
wordt onder de volgende termen het volgende verstaan:

Consument: Wederpartij die een
natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteit vallen.
Afkoelingsperiode:
de termijn waarbinnen de Consument het herroepingsrecht mag inroepen.
Herroepingsrecht:
het recht om de overeenkomst op afstand binnen de Afkoelingsperiode te
ontbinden overeenkomstig dit artikel 6.
Overeenkomst
op afstand
: de overeenkomst die tussen FITPHOENIX B.V. en de
Consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor
verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid
van FITPHOENIX B.V. en Consument en waarbij, tot en met het moment van het
sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer
middelen voor communicatie op afstand.

6.2. De Consument kan een door hem gesloten Overeenkomst op afstand
zonder opgave van redenen herroepen tot een termijn van 30 dagen (de
Afkoelingsperiode) is verstreken. Niet-consumenten zijn van dit recht
uitgesloten. Op de Consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige
uitoefening van dit recht.

6.2. De Afkoelingsperiode bedoeld in artikel 6.1 vangt aan:
– de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die
niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen; of:
– de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet
de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Consument in
eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden
geleverd; of:
– de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die
niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen
of onderdelen; of
– de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die
niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die
strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.

Inroepen van
herroepingsrecht

6.3 De Consument is verplicht om tijdens de Afkoelingsperiode
zorgvuldig om te gaan met het product. De Consument mag het product wel
bekijken en passen maar niet in gebruik nemen. Het moet onbeschadigd, compleet
en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking retour gestuurd
worden. Bij kledingstukken moet het label nog bevestigd zijn, bij supplementen dient de seal nog intact te zijn.

6.4 De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering
van het product die het gevolg is van een behandeling van het product verder is
gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te
stellen.

6.5 Tenzij FITPHOENIX B.V. heeft aangeboden de op basis van de
ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, zendt de Consument
onverwijld en in ieder geval binnen 30 (30) dagen na het uitbrengen van de
herroepingsverklaring de door hem ontvangen zaken terug of overhandigt deze aan
FITPHOENIX B.V. of aan een persoon die door FITPHOENIX B.V. is gemachtigd om de
zaken in ontvangst te nemen.

6.6 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het
terugzenden van de zaak, tenzij FITPHOENIX B.V. heeft nagelaten de Consument
mee te delen dat hij deze kosten moet dragen.

6.7  Indien een volledige bestelling geretourneerd wordt,
dienen ook eventueel meegeleverde goodies geretourneerd te worden. Wanneer deze
niet geretourneerd worden kunnen deze in rekening worden gebracht.

Terugbetaling bij
Herroepingsrecht

6.8 FITPHOENIX B.V. vergoedt na ontbinding van de overeenkomstig
artikel 6.2 onverwijld doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de dag van
ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de Consument ontvangen
betalingen uit hoofde van de ontbonden overeenkomst, met inbegrip van de
leveringskosten. FITPHOENIX B.V. gebruikt hiervoor hetzelfde betaalmiddel als
door de Consument is gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander
betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Consument hierdoor
geen kosten mag hebben Onverminderd het voorgaande is FITPHOENIX B.V. niet
verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument
uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door FITPHOENIX B.V. aangeboden
minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen. Tenzij FITPHOENIX
B.V. heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken
zelf af te halen, mag FITPHOENIX B.V. terugbetaling uitstellen totdat de zaken
zijn ontvangen of de Consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

6.9. In geval van annulering door niet-consumenten zijn alle
door FITPHOENIX B.V. ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten
alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van
de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door FITPHOENIX
B.V. ten gevolge van de annulering geleden schade.

6.10. Indien de totaalwaarde van de order na de terugzending
onder de €50,- komt is FITPHOENIX B.V. gemachtigd om alsnog de verzendkosten
van € 6,75 te berekenen. 

 

 

Artikel 7. LEVERTIJD,
LEVERING, RISICO

7.1. In beginsel streeft FITPHOENIX B.V. ernaar om bestellingen
die voor 15:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De
in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen
leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering
aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
7.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis
wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In
beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering
kan worden opgehaald op het postkantoor. Wanneer een pakket geweigerd wordt aan
de deur of niet wordt opgehaald worden deze in overleg met de klant nog één
keer verstuurd. Wanneer dit pakket dan wederom wordt geweigerd of niet wordt
opgehaald brengen wij een bijdrage aan de retourkosten van € 4,95 in rekening.
7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval,
maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige
andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit FITPHOENIX
B.V. kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens FITPHOENIX B.V. tekortschiet
of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of
de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij FITPHOENIX B.V. niet in staat stelt de overeenkomst uit te
voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke
blijft de plaats van aflevering mee te delen.

7.5. Wederpartij dient de bij FITPHOENIX B.V. gekochte goederen
in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen
door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, kunnen de
goederen door FITPHOENIX B.V. worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico
van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. FITPHOENIX
B.V. zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van FITPHOENIX
B.V. op schadevergoeding.

 

 

7.6. Bij het niet ontvangen van uw bestelling.
U heeft maximaal 18 dagen vanaf de besteldatum om aan te geven dat u uw bestelling niet heeft ontvangen.
Als u na deze periode geen melding heeft gemaakt van het niet ontvangen van uw bestelling, kan de verzendpartner geen onderzoek meer doen naar uw bestelling.Als u een melding maakt van het niet ontvangen van uw bestelling binnen de gestelde termijn van 20 dagen, zullen wij ons best doen om het probleem op te lossen en uw bestelling alsnog bij u af te leveren.Mocht het niet mogelijk zijn om uw bestelling alsnog af te leveren, dan zullen wij u een passende oplossing bieden.
Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor vertragingen of niet-leveringen als gevolg van omstandigheden buiten onze controle, zoals weersomstandigheden, stakingen of verkeersproblemen.
Heeft u uw bestelling na 5 werkdagen niet ontvangen? adviseren wij meteen contact met ons op te nemen za dat er genoeg tijd is om dit voor u op te lossen

 

 

 

Artikel 8. UITVOERING
VAN DE OVEREENKOMST

8.1. FITPHOENIX B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2. FITPHOENIX B.V. is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de
overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten
door derden die niet in dienst zijn bij FITPHOENIX B.V.. FITPHOENIX B.V. is
verder gerechtigd, zonder toestemming van de wederpartij, de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere partij.
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FITPHOENIX B.V.
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan FITPHOENIX B.V. worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FITPHOENIX
B.V. zijn verstrekt, heeft FITPHOENIX B.V. het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 9. GARANTIE

9.1. FITPHOENIX B.V. staat ervoor in dat de zaken conform de in
het aanbod vermelde specificaties zijn en conform de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid zijn. Alleen indien dit specifiek is
afgesproken met FITPHOENIX B.V., staat FITPHOENIX B.V. ervoor in dat de zaken
geschikt zijn voor anders dan normaal gebruik.

9.2. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging
tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de
wederpartij de mogelijkheid om dit product tijdig te retourneren.
9.3. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de
bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen en
deze op te volgen.
9.4. Wij volgen de wet. Die verschilt voor Consumenten en niet Consumenten.
Garantie wordt in ieder geval niet geboden indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die
vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn
bestemd of naar het oordeel van FITPHOENIX B.V. op onoordeelkundige wijze zijn
gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat
wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen
van FITPHOENIX B.V.;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens FITPHOENIX B.V. (zowel
financieel als anderszins) heeft voldaan.
9.5. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst
en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk
een beroep doet op garantie, en voor Consumenten binnen 6 maanden na aankoop,
en dit beroep door FITPHOENIX B.V. gegrond wordt bevonden, zal FITPHOENIX B.V.
te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen
(waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie
verlenen.
9.6. Het in behandeling nemen van een beroep op garantie, schort de
betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt
geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen
rechten ontlenen.
9.8. Artiekelen dienen ongeopend met de seal intact en onbeschadigd geretouneerd te worden.

 

Artikel 10. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door FITPHOENIX B.V.
gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor
de aflevering te keuren op tijd en plaats door FITPHOENIX B.V. vastgesteld.

 

Artikel 11.
NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1. FITPHOENIX B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of
de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende
rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen
partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot
faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing
indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen
zeven dagen naar het oordeel van FITPHOENIX B.V. passende zekerheid heeft
gesteld.

 

Artikel 12.
EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering onder rembours vindt plaats onder
eigendomsvoorbehoud. Het eigendom op wordt alsdan pas overgedragen na volledige
betaling.

 

Artikel 13.
AANSPRAKELIJKHEID

13.1. FITPHOENIX B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan
als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen)
jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie zoals
omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding.
Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is
uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van FITPHOENIX B.V.
of leidinggevende ondergeschikten.
13.2. FITPHOENIX B.V. evenmin aansprakelijk voor handelen van
(niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
13.3. FITPHOENIX B.V. is niet aansprakelijkheid voor, door of namens haar
verstrekte adviezen.
13.4. Wederpartij dient FITPHOENIX B.V. altijd in de gelegenheid te stellen een
klacht af te wikkelen, anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee
de schadeloosstelling.
13.5 Als FITPHOENIX B.V. desondanks toch aansprakelijk is, is aansprakelijkheid
(uit welke hoofde dan ook) beperkt tot het bedrag dat FITPHOENIX B.V. uit
hoofde van de desbetreffende overeenkomst van wederpartij heeft ontvangen. In
ieder geval is FITPHOENIX B.V. nooit gehouden tot betaling van meer dan €
8.000,- (achtduizend euro).

 

Artikel 14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten
de wil en toedoen van FITPHOENIX B.V., al dan niet ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming
redelijkerwijs niet van FITPHOENIX B.V. kan worden verlangd, zoals oorlog,
overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen,fabrieks- of vervoersstoringen
van welke aard dan ook, hacking, ict-storingen, werk- stakingen, uitsluiting of
gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, pandemieën, vorstverlet,
tekortkoming van derden die door FITPHOENIX B.V. ten behoeve van de uitvoering
van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door
leveranciers), beslissingen van toeleverencies om dienstverlening te stoppen,
etc.
14.2. Overmacht geeft FITPHOENIX B.V. het recht hetzij de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op
te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Tevens Ter zake van
het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling
gehouden.

 

Artikel 15. PARTIELE
NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met
wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige
bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen zullen partijen
in overleg treden over een vervangende regeling, die de bedoeling van partijen
en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze
zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 16. PLAATS
VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

16.1. De vestigingsplaats van FITPHOENIX B.V. is de plaats waar
wederpartij aan zijn verplichtingen jegens FITPHOENIX B.V. moet voldoen, tenzij
dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van FITPHOENIX B.V. is uitsluitend
het Nederlandse recht van toepassing.
16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij
en FITPHOENIX B.V. gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die
daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Nederlandse
rechter van derechtbank te Eindhoven. Indien wederpartij een consument is en
dit zou leiden tot bevoegdheid van een rechter die niet volgens wet bevoegd zou
zijn, heeft deze wederpartij een maand de tijd, nadat FITPHOENIX B.V. zich op
deze bepaling heeft beroepen, om te kiezen voor beslechting van het geschil
door de volgens de wet bevoegde rechter.

 Laatstbijgewerkt: 03-03-2023 11:21